• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

Ogłoszenie o ustnym ograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działki nr 50/30 i 49/12 obręb Sztutowo

 – na sprzedaż nieruchomości położonej w Sztutowie tj.

działka Nr 49/2 o pow. 252 m2 KW GD2M/00040097/4

cena wywoławcza 36.000 zł netto plus należny podatek VAT,

nieruchomość położona jest przy ul. Wrzosowej w Sztutowie

Pierwszy termin na sprzedaż nieruchomości był 21.08.2017 r. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

 

Uzasadnienie, podstawa prawna:

Uchwała Nr XVII/149/08 Rady Gminy Sztutowo z dnia 25 września 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sztutowie przy ul. Wrzosowej w drodze przetargu ograniczonego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo, uchwalonym Uchwałą Nr V/26/07 Rady Gminy Sztutowo z dnia 12.04.2007 r., ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 105 z dnia 8 czerwca 2007 r., poz. 1711 – działka nr 49/2 położona w miejscowości Sztutowo, określona w planie miejscowym symbolem B-12MS, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalno- rekreacyjną. Dopuszcza się zabudowę letniskową. Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w granicy swojej działki, polegającej na obsłudze turystyki (wynajem pokoi dla letników). Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakwalifikowanie uczestnika do przetargu oraz wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić w przelewem w wysokości 3600 zł na konto Urzędu Gminy w Sztutowie Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Stegnie w terminie do dnia 19.02.2018 r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Kwalifikacja uczestników odbędzie się w dniu 21.02.2018 r. w godzinach pracy urzędu i polegać będzie na okazaniu komisji tytułu własności do nieruchomości dz. nr 50/30 lub 49/12 obręb Sztutowo. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie w siedzibie urzędu  w dniu 22.02.2018 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego nr konta bankowego.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 360 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie w dniu 23.02.2018 r. o godz. 13.00 pok. Nr 1

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 15 lub telefonicznie nr tel. 55 247-81-52 wew. 32

 

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl oraz informując uczestników przetargu.

 

Wójt

Jakub Farinade

Sztutowo, dnia 2018-01-18