• Czwartek, 13 czerwca 2024

  • Imieniny: Lucjana, Antoniego

  • Font Icon

Ogłoszenie o wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w części obrębów geodezyjnych: Kąty Rybackie, Kobyla Kępa, Łaszka, Sztutowo, Groszkowo
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1688) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXX/306/2021 Rady Gminy Sztutowo z dnia 16 lipca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych: Kąty Rybackie, Kobyla Kępa, Łaszka, Sztutowo, Groszkowo zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 27 grudnia 2023 r. do 17 stycznia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, w pokoju nr 13, w godzinach 7.30 – 15.30 , projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych: Kąty Rybackie, Kobyla Kępa, Łaszka, Sztutowo, Groszkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu miejscowego i prognoza dostępne będą również na stronie BIP Urzędu Gminy: https://sztutowo.bipgmina.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
8 stycznia 2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, w pokoju nr 1.

Uwagi do Wójta należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej(naa dres mailowy: gdanelska@sztutowo.ug.gov.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sztutowo.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy: https://sztutowo.bipgmina.pl/ (zakładka: Informacja RODO). 

                                                                                                                                    Wójt Gminy Sztutowo                                                                                                                                  Robert Zieliński