• Środa, 29 listopada 2023

 • Imieniny: Blazeja, Saturnina

 • Font Icon

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA CZAS OKREŚLONY NA ZASTĘPSTWO – stanowisko ds. komunikacji społecznej

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA CZAS OKREŚLONY NA ZASTĘPSTWO

Wójt Gminy Sztutowo informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo na stanowisko urzędnicze do spraw komunikacji społecznej  w Urzędzie Gminy  w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo

Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy w Sztutowie
Ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo

Określenie stanowiska; stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw komunikacji społecznej  

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Planowany termin zatrudnienia – 01 kwietnia 2022 rok

Zatrudnienie na okres –  2 lat z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony (stały)

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych : w miesiącu lutym 2022r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie  Gminy w  Sztutowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Nieposzlakowana opinia,
 5. Wykształcenie minimum średnie , preferowane wyższe- turystyka, administracja, marketing i zarządzanie, dziennikarstwo,
 6. Umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych;
 7. Umiejętność zarządzania stroną internetową;
 8. Umiejętność wykonywania dokumentacji fotograficznej z imprez i wydarzeń oraz ich katalogowanie
 9. Znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach    samorządowych,  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o sporcie, ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów  wycieczek i przewodników turystycznych,  ustawy Kodeks Cywilny , ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy prawo prasowe.
 10. Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (KPA),
 11. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku,
 2. Umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra  organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,
 3. Znajomość podstawowych technik Public Relations,
 4. Zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kulturą, życiem społecznym, gospodarczym i politycznym,
 5. Pisemna swoboda wypowiedzi,
 6. Umiejętności tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów tekstowych,
 7. Umiejętność przygotowywania biuletynu informacyjnego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Nadzorowanie prawidłowego wykorzystania środków budżetowych oraz uchwał w zakresie kultury, sportu i turystyki i promocji .
 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, oświaty sportu i ekologii.
 3. Czuwanie nad prawidłową realizacją uchwał w działaniu kultury, sportu, turystyki i promocji.
 4. Opracowywanie okresowych zbiorczych analiz i danych statystycznych na potrzeby GUS.
 5. Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działalności związanej z upowszechnianiem kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki i promocji.
 6. Organizowanie imprez kulturalnych, uroczystości, obchodów.
 7. Planowanie oraz realizacja zadań z zakresu promocji gminy, a w szczególności:
  • wydawanie folderów i innych wydawnictw,
  • przygotowywanie materiałów i udział w tragach turystycznych i wystawach gospodarczych,
 8. Prowadzenie spraw z zakresu turystyki, a w szczególności:
  • prowadzenia i organizacji kąpielisk morskich oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Gminie Sztutowo,
  • ewidencji obiektów w których świadczone są usługi wynajmu kwater,
  • opłat przystaniowych i pasażerskich,
  • zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i osobom przebywającym czasowo na terenie gminy,
  • organizacji informacji turystycznej,
  • wspierania działalności w zakresie kultury,
 9. Prowadzenie spraw z zakresu sportu.
 10. Współpraca z pracownikami świetlic gminnych w zakresie promocji i organizacji imprez okolicznościowych.
 11. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia – realizacja programów, prowadzenie dokumentacji, statystyki, nadzór nad ośrodkami zdrowia działającymi na terenie Gminy Sztutowo.
 12. Bieżąca aktualizacja informacji o gminie na stronie internetowej
 13. Prowadzenie spraw w zakresie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Sztutowo.
 14. Prowadzenie spraw związanych z obchodami Dnia Rybaka oraz innymi imprezami i uroczystościami organizowanymi przez gminę.
 15. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej związków i organizacji, których Gmina Sztutowo jest członkiem.
 16. Prowadzenie spraw związanych z techniczną obsługą zebrań wiejskich w Grochowie Pierwszym oraz współpraca w tym zakresie z sołtysem wsi.
 17. Poświadczanie za zgodność z oryginałem kopi dokumentów przedłożonych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań.
 18. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
 19. Realizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych na zajmowanym stanowisku oraz ścisła współpraca w tym zakresie z pracownikiem ds. zamówień publicznych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej,
 2. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
 3. Kontakty z klientami zewnętrznymi,

Wymagane dokumenty:

1. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
3. CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
4. Kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
8. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. Oświadczenie iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku
10.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej  kopercie  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z  dopiskiem

„Oferta pracy na  stanowisko urzędnicze do spraw komunikacji społecznej ”

do dnia 17 marca 2022r do godziny 15.00.

Oferty, które wpłyną po terminie , nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

Informacje dodatkowe:

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.
 2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca) .
 3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie  z Krajowego Rejestru Karnego”
 5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

Zapraszamy do składania ofert. 
oświadczenia_przy_rekrutacji

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ

klauzula_informacyjna_rodo

ogłoszenie – stanowisko ds komunikacji społecznej