• Wtorek, 28 listopada 2023

 • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

 • Font Icon

Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA CZAS OKREŚLONY  NA ZASTĘPSTWO  NA OKRES TRZECH LAT Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA NA CZAS NIEOKREŚLONY

Wójt Gminy Sztutowo informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo na stanowisko  urzędnicze do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa  w Urzędzie Gminy  w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Sztutowie
Ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo

II. Określenie stanowiska; stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego  i rolnictwa

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Planowany termin zatrudnienia –  1 grudnia 2021 r.

Zatrudnienie na okres 3 lat.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu październiku 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w  Sztutowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

IV. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie  średnie lub wyższe z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, planowania przestrzennego , gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami lub geodezji
 • znajomość przepisów prawa: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o gospodarce nieruchomościami , prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o samorządzie gminnym
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

V. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach: gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, geodezja
 • umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku .

 1. Planowanie, przygotowywanie do uchwalenia i realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 2. Wydawanie zaświadczeń , wypisów i wyrysów oraz informacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
 3. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 4. Współpraca z instytucjami, organami realizującymi zadania z zakresu zagospodarowania 
 5. Prowadzenie spraw w zakresie podziału i rozgraniczenia nieruchomości z uwzględnieniem zgodności projektu podziału z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji i postanowień z tym związanych.
 6. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty planistycznej i adiacenkiej.
 7. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowym oznaczeniem ulic i numeracji budynków na terenie gminy.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji.
 9. Prowadzenie spraw związanych z kopalinami na terenie gminy.
 10. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem na terenie gminy.
 11. Prowadzenie ewidencji i rozliczania materiałów pędnych dla OSP.

VII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej,
 • obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
 • kontakty z klientami zewnętrznymi,

VIII. Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
 • kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

IX.  Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej j kopercie  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z  dopiskiem „Oferta pracy na  stanowisko urzędnicze do spraw
geodezji i  zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa”

do dnia 17 listopada 2021 do godziny 15.00.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające ww. wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

X. Informacje dodatkowe:

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.
 2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca).
 3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie  z Krajowego Rejestru Karnego”.
 5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

 

Zapraszamy do składania ofert. 

klauzula_informacyjna_RODO
kwestionariusz_kandydata_do_pracy
oświadczenia_przy_rekrutacji