• Czwartek, 13 czerwca 2024

  • Imieniny: Lucjana, Antoniego

  • Font Icon

Ogłoszono konkurs na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych

WFOŚiGWSzanowni Państwo,
zgodnie z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursem pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)” informujemy, że do dnia 26.07.2019 r. w Urzędzie Gminy w Sztutowie przyjmowane będą od właścicieli nieruchomości, posiadających wyroby zawierające azbest (eternit) deklaracje udziału w ww. zadaniu.
Informujemy, że w ramach ww. zadania przewiduje się udzielenie w latach 2019 – 2020 dofinansowania do kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją azbestu lub do transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z miejsc do tego nieprzeznaczonych. Dofinansowanie obejmować może do 70% kosztów kwalifikowanych.
Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, poniesione w roku 2019 lub 2020, pod warunkiem, że zadanie nie zostało zakończone przed dniem 31 maja 2019 r.
Koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:
a) nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu,
b) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.
Dla obliczenia efektu ekologicznego należy przyjąć, że 1 m2 powierzchni płyt azbestowo – cementowych waży 0,0135 Mg (13,5kg).
W odniesieniu do dotowanego zastosowane zostaną przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).

Wzory deklaracji udziału w projekcie oraz informacji o wyrobach zawierających azbest dostępne są na stronie:

https://www.sztutowo.pl/?page_id=6003

Regulamin konkursu dostępny na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/konkursy/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-terenu-wojewodztwa-pomorskiego-edycja-2019

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Sztutowo – pokój 14, tel.: 55 247 81 51 wew. 35, e-mail: apiorko@sztutowo.ug.gov.pl.