• Niedziela, 03 grudnia 2023

  • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • Font Icon

Poziomy recyklingu

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439)

Art.  3b.  [Obowiązkowe poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku]
1. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej:

1) 50% wagowo – za każdy rok w latach 2020-2024;
2) 55% wagowo – za każdy rok w latach 2025-2029;
3) 60% wagowo – za każdy rok w latach 2030-2034;
4) 65% wagowo – za 2035 r. i za każdy kolejny rok.
 
2. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo rocznie.
3. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w ust. 1 i 2, kierując się koniecznością możliwości zweryfikowania ich osiągnięcia przez każdą gminę.

Art. 3c  [Ograniczenie masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania]
1. Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
1) do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
2) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Poziomy osiągnięte przez Gminę Sztutowo

W latach 2019-2021 Gmina Sztutowo osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu.

 

  Poziom osiągnięty przez Gminę Sztutowo 
w 2021 roku
Wymagany poziom
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania 33,37 % Max. 35 %
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 32,58 % Min. 20 %
osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 21,14 %
Poziom składowania za 2021 r. 27,13%

 

  Poziom osiągnięty przez Gminę Sztutowo 
w 2020 roku
Wymagany poziom
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania 19,12 % Max. 40%
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 82,39 % Min. 30%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 77,32 %   Min. 50%
Poziom składowania za 2020 r. 20,87%

 

  Poziom osiągnięty przez Gminę Sztutowo
w 2019 roku
Wymagany poziom
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania 24 %   Max. 40%
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 50 % Min. 30%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 96 % Min. 50%