• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

PSZOK

 

Zaświadczenia z Urzędu Gminy dotyczące wykorzystania limitu będą wydawane drogą elektroniczną (info@sztutowo.ug.gov.pl) lub w UG w Sztutowie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w pod adresem:
82-103 Stegna
ul.Gdańska 2, 
(przy Przedsiębiorstwie Komunalnym „Mierzeja” ) i  obsługiwany jest przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie.

Numer kontaktowy do PSZOK:  609 542 108

Punkt czynny jest:

  • w poniedziałek od 8:00 do 18:00, 
  • od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

PSZOK przyjmuje następujące odpady:

papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano – rozbiórkowe, opony, bioodpady, odpady niebezpieczne oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, z nieruchomości objętych systemem zagospodarowania odpadami
komunalnymi w ilościach:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe – do 100 kg/nieruchomość /rok,
b) opony – w ilości 4 szt / nieruchomość / rok,
c) odpady budowlano – rozbiórkowe w ilości do 1 m3 /gospodarstwo domowe/rok przy czym wymaga się
odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych
(czysty gruz),
d) urządzenia elektryczne i elektroniczne ( z wyłączeniem urządzeń zawierających niebezpieczne składniki)

Z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy:

  • papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości;
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe – do 100 kg z jednej nieruchomość na rok;

Wszystkie dostarczane odpady powinny być posegregowane. W przypadku dostarczenia odpadów nieposegregowanych  dostarczający będzie  zobowiązany do ich  posegregowania.   W przypadku odmowy wykonania tej czynności dostawca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem ustalonym przez PSZOK. Wyżej wymienione odpady należy dostarczyć własnym transportem. Opakowania po substancjach niebezpiecznych, płynnych winny być nieuszkodzone.

Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.

W Punkcie nie będą przyjmowane:

  • odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę oraz wełnę mineralną;
  • odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców.

UWAGA!

W  Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych   przyjmowane są odpady wyłącznie od mieszkańców objętych systemem  gospodarowania odpadami komunalnymi po okazaniu zaświadczenia, które można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2.

Zaświadczenie wydawane jest w Urzędzie Gminy w Sztutowie na stanowisku gospodarki odpadami komunalnymi. Pracownik Urzędu przed wydaniem zaświadczenia sprawdza czy dana osoba uiściła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoba chcąca pozostawić odpady w Punkcie zobowiązana jest na miejscu wypełnić formularz przyjęcia odpadów .

Uchwała w sprawie świadczenia usług przez PSZOK w Stegnie

 Urząd Gminy w Sztutowie

Gospodarka odpadami komunalnymi
55 247 81 51 wew. 619

PSZOK w Stegnie dodatkowo, w ramach własnej działalności (poza umową z Gminą Sztutowo) przyjmuje odpłatnie także inne odpady. Szczegółowe informacje i cennik można znaleźć na stronie http://zuostczew.pl/ lub pod nr kontaktowym do PSZOK-u.