• Wtorek, 28 listopada 2023

  • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

  • Font Icon

Raport o stanie Gminy Sztutowo za 2021 rok

Przedkładam Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Sztutowo za 2021 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W myśl zapisów tej ustawy Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanej przez Gminę Sztutowo i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.
Nad treścią raportu przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. W tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Wzór zgłoszenia publikujemy w załączeniu. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym debatę, termin debaty podamy wkrótce. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.
Mam nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny sposób przekazał najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem naszego wspólnego miejsca na świecie, które razem tworzymy, budujemy, rozwijamy i o które wspólnie powinniśmy dbać. Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Sztutowo, a w szczególności radnym i sołtysom, kierownikom jednostek podległych za współpracę, wsparcie, informację, pomysły i napływające wnioski, z których cześć została już zrealizowana, a kolejne oczekują na realizację.
Mając na względzie stały rozwój naszej gminy oraz dalsze podnoszenie standardu życia mieszkańców, zachęcam do aktywnego uczestnictwa w życiu sołectw poprzez włączenie się do udziału w spotkaniach wiejskich, wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych przez Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, czy organizacje działające na naszym terenie.
Wyzwania gminy Sztutowo są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe. W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się jednocześnie pamiętać o utrzymaniu urokliwego charakteru naszej gminy.
Na terenie Gminy Sztutowo dzieje się wiele, aby być na bieżąco, zachęcamy do odwiedzania strony internetowej prowadzonej przez Urząd Gminy w Sztutowie oraz śledzenia naszego profilu na facebooku.  Z każdą informacją staramy się dotrzeć do mieszkańców za pośrednictwem sieci internetowej oraz tablic ogłoszeń w naszych sołectwach i urzędzie.

Wójt Gminy Sztutowo – Robert Zieliński

 
RAPORT za 2021 / Zgłoszenie udziału w debacie