• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

Sesja Rady Gminy – 11.05.2023

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2023,poz.40 ze zm) zwołuję :
LII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 11 maja 2023r na godz.8.00, która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)


Proponowany porządek obrad sesji :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
5. Pojęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie za 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy
Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Gminę Sztutowo
w drodze umowy darowizny prawa własności nieruchomości tj. działki nr 399/1 o pow.
0,2936 ha, położonej obręb Sztutowo, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
GD2M/00043773/8 na rzecz Muzeum Stutthof w Sztutowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Gminę
Sztutowo w drodze umowy darowizny prawa własności nieruchomości tj. działki nr
403/1 o pow. 0,1111 ha, położonej obręb Sztutowo, dla której Sąd Rejonowy w
Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
GD2M/00043773/8 na rzecz Muzeum Stutthof w Sztutowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Gminę
Sztutowo w drodze umowy darowizny prawa własności nieruchomości tj. działki nr
409/1 o pow. 0,7941 ha, położonej obręb Sztutowo, dla której Sąd Rejonowy w
Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
GD2M/00043773/8 na rzecz Muzeum Stutthof w Sztutowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sztutowo
w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy
Sztutowo w 2023 roku.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2023
rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sztutowo na lata 2023-2026.
16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
17. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy
sesjami.
18. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński