• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

SESJA RADY GMINY – 22.12.2022 R.

                                  OGŁOSZENIE
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.559 ze zmianami ) zwołuję :
XLVIII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 22 grudnia 2022r na godz.8.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)


Proponowany porządek obrad sesji :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Sztutowo
4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo
na lata 2022-2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów
i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sztutowo na 2023
rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w roku 2023 części kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Odczytanie Uchwały Nr 198/g283/F/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2022r w sprawie opinii o projekcie uchwały o
wieloletniej prognozie finansowej gminy Sztutowo na lata 2023-2026.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata
2023- 2026.
13. Odczytanie Uchwały Nr 199/g283/P/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2022r w sprawie opinii o projekcie uchwały
budżetowej gminy Sztutowo na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części
działki Nr 60/5 położonej w Sztutowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części
działki Nr 770/2 położonej w Kątach Rybackich.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części
działki Nr 349/4 położonej w Sztutowie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części
działki Nr 470 położonej w Kątach Rybackich.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat działki Nr
382/160 położonej w Sztutowie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części
działki Nr 349/4 położonej w Sztutowie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części
działki Nr 338/14 położonej w Kątach Rybackich.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części
działki Nr 332/7 położonej w Sztutowie.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat działki Nr
25/5 i części działki nr 25/6 położonej w Grochowie Pierwszym.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat działki
Nr 718/12 położonej Grochowie Drugim.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części
działki Nr 107 położonej w Łaszce.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 2 lat części
działki Nr 780 położonej w Kątach Rybackich.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 292/4
położonej w Sztutowie.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 207 położonej
w Łaszce.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą
kolejnej umowy najmu nieruchomości – części pomieszczenia socjalnego w budynku
zlokalizowanym w porcie w Kątach Rybackich ul. Rybacka 64 A na okres do 3 lat.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu
dzierżawcy na okres 10 lat nieruchomości tj. działki Nr 247/6 o pow. 2098 m 2
, położonej
w Kątach Rybackich oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
31. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działki Nr 382/194
położonej w obrębie geodezyjnym Sztutowo w drodze bezprzetargowej.
32. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
33. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
34. Zakończenie obrad.
                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                             dr Marcin Owsiński

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

 

punkt 31- projekt uchwały sprzedaż dz.Nr 382.195

punkt 30 – projekt uchwały dzierzawa 10 lat

punkt 29 – projekt uchwały umowa najmu

punkt 28- projekt uchwały dzierżawa dz. Nr 207 Łaszka

punkt 27- projekt uchwały dzierzawa dz.Nr 29.4 Sztutowo

punkt 26 – projekt uchwały dzierzawa dz.Nr 780 Kąty Rybackie

punkt 25- projekt uchwały dzierżawa dz.Nr 107 ŁASZKA

punkt 24- projekt uchwały dzerżawa działka Nr 718.12 Grochowo Drugie

punkt 23- projekt uchwały dzierżawa dz.Nr 25.5 i Nr 25.6 Grochowo Pierwsze

punkt 22- projekt uchwały dzierżawa dz.Nr 332.7 Sztutowo

punkt 21- projekt uchwały dzierzawa dz, Nr 338.14 Kąty Rybackie

punkt 20 – projekt uchwały dzierżawa dz.Nr 349.4 Sztutowo

punkt 19- projekt uchwały dzierżawa dz.Nr 382.160 Sztutowo

punkt 18- projekt uchwały dzerżawa dz.Nr 470 Kąty Rybackie

punkt 17 – projekt uchwały dzierżawa dz.Nr 349.4 Sztutowo

punkt 16- projekt uchwały – dzierżawa d.Nr 770.2 Kąty Rybackie

punkt 15 – projekt uchwały dierżawa dz. Nr 60.5 Sztutowo

punkt 14 – projekt uchwały

punkt 12 – proekt uchwały WPF 2023=2026

punkt 10 – projekt uchwały – pokrycie kosztów odpady komunalne

punkt 9 – projekt uchwały pomoc powiat

punkt 8 – projekt uchway – gminny program profilaktyki

punkt 7 – projekt uchwały pobor podatku

punkt 6 – projekt uchwały WPF

punkt 5 – projekt uchwały – zmiana budżetu