• Wtorek, 28 listopada 2023

  • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

  • Font Icon

Sesja Rady Gminy – 29.09.2022

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.559 ze zmianami) zwołuję :
XLIV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 29 września 2022 r. na godz. 9:00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo z dnia 13 września 2022r.
4. Wystąpienie Pana inż. Józefa Sarnowskiego, Członka Zarządu Województwa Pomorskiego, dyskusja.
5. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie, wniosek).
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sztutowo i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r – odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Gdańsku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Sztutowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 202 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w roku 2022 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2022-2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo dla cmentarza komunalnego wraz ze strefą ochrony sanitarnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Sztutowo za osiągnięcia i zasługi dla Gminy Sztutowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości lokalowej położonej w Katach Rybackich przy ul. Rybackiej 41 a na okres 1 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Sztutowo środków finansowych do Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Spółka z o.o. w Stegnie oraz upoważnienia Wójta Gminy Sztutowo do złożenia w imieniu Gminy Sztutowo oświadczenia o objęciu nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Spółka z o.o. w Stegnie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości – plaży w Sztutowie i w Kątach Rybackich.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Sztutowo.
18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
19. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

Materiały do pobrania:

OGŁOSZENIE o sesji

punkt 7 – projekt uchwały – odpady

punkt 8 – projekt uchwały dotacja

punkt 9 – projekt uchwały zmiana bużetu

punkt 10 – projekt uchwały WPF

punkt 11- projekt uchwały cmentarz

punkt 12- projekt uchwały – petycja

punkt 13 – projekt uchwały nagroda

punkt 14 – projekt uchwały – dzierżawa

punkt 15 – projekt uchwały – udziały

punkt 16 – projekt uchwały – dzierżawa

punkt 17 – projekt uchwały mpzp