• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

Sesja Rady Gminy Sztutowo – 16.06.2023 r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz.40 ze zmianami) zwołuję :

LIII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 16 czerwca 2023r na godz.8.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
5. Informacja na temat ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa na terenie Gminy Sztutowo.
6. Informacja na temat przygotowania Gminy Sztutowo do sezonu letniego 2023 r.
7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Sztutowo za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo wotum zaufania.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
a) odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Sztutowo za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami .
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
c) odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sztutowo z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sztutowo z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2023-2026.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sztutowo za 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Sztutowo z dnia 14 maja 2015r w sprawie przystąpienia Gminy Sztutowo do Żuławskiej Grupy Działania.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczanie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięce na terenie Gminy Sztutowo.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki Nr 357/41 położonej w Sztutowie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki Nr 357/41 położonej w Sztutowie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki Nr 38/14 położonej w Grochowie Trzecim.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki Nr 316/8 położonej w Sztutowie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki Nr 491 położonej w Kątach Rybackich.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości pomieszczenia gospodarczego o pow. 33 m 2 w Sztutowie ul. Zalewowa 10 D.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki Nr 382/162 położonej w Sztutowie.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki nr 311/3 położonej w Sztutowie.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki Nr 382/162 położonej w Sztutowie.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki nr 769/2 położonej w Kątach Rybackich.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki nr 332/7 położonej w Sztutowie.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki nr 491 i działki nr 492 położonej w Kątach Rybackich.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki nr 198/1 położonej w Łaszce.
31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki nr 198/1 położonej w Łaszce.
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki nr 198/1 położonej w Łaszce.
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki nr 341/16 położonej w Sztutowie.
34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Sztutowo środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Wójta Gminy Sztutowo do złożenia w imieniu Gminy Sztutowo oświadczenia o objęciu nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółki z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.
35. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
36. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
37. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński