• Wtorek, 28 listopada 2023

  • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

  • Font Icon

Sesja Rady Gminy Sztutowo – 20.11.2023r.

OGŁOSZENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz.40 ze zmianami) zwołuję :


LVII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 20 listopada 2023 roku na godz.8.00, która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter).


Proponowany porządek obrad sesji :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023 Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie w tym wyników egzaminów oraz realizacji nadzoru pedagogicznego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2023 poz. 571 ze zm.) na rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Graniczna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2024 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 357/40 o pow. 0,7446 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00045099/3 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listu otwartego do władz Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego terenów byłego obozu koncentracyjnego Stutthof pozostających w zarządzie Gminy Sztutowo.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2023- 2026.
14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
15. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
16. Zakończenie obrad.
                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                        dr Marcin Owsiński