• Środa, 24 kwietnia 2024

 • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

 • Font Icon

Sesja Rady Gminy Sztutowo – 23.06.2021 r.

Prezentujemy materiały na najbliższą sesję Rady Gminy Sztutowo, która odbędzie się 23.06.2021 r. o godzinie 10:00 w trybie zdalnym:

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja Komendanta Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie zabezpieczenia Gminy Sztutowo do sezonu letniego.
 4. Informacja o sporządzeniu protokołu z sesji z dnia 26 maja 2021r.
 5. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie, wniosek).
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Sztutowo za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok – dyskusja.
  a) odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
  b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo w sprawie wykonania budżetu Gminy Sztutowo za 2020 rok.
  c) odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sztutowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Sztutowo w roku 2021 i określenia dla niego sezonu kąpielowego.
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 14. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 15. Zakończenie obrad.

 

punkt 7 -projekt uchwały wotum zaufania
punkt 9 – projekt uchwały sprawozdanie
punkt 10- projekt uchwały absolutorium
punkt 11- projekt uchwały wzór wniosku oraz wzór deklaracji
punkt 12 – projekt uchwały miejsca do kąpieli
OGŁOSZENIE