• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

Sesja Rady Gminy Sztutowo- 25.10.2023 r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz.40 ze zmianami) zwołuję :
LVI SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO na dzień 25 października 2023 roku na godz.8.00, która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie (sala narad – pok. Nr 1 – parter).


Proponowany porządek obrad sesji :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
5. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Sztutowo oraz o oświadczeniach złożonych przez Wójta Gminy Sztutowo oraz Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo.
6. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/608/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 września 2023r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/609/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 września 2023r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomościach zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej tj. działki nr 363/6 o pow. 0,0099 ha, położonej w obrębie Kąty Rybackie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 6 m 2 stanowiącej j część działki nr 349/4 położonej w Sztutowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2023- 2026.
15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
16. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
17. Zakończenie obrad.

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                               dr Marcin Owsiński

Projekty uchwał: