• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

Sesja Rady Gminy Sztutowo – 28.03.2024 r.

                                                                   OGŁOSZENIE
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz.40 ze zmianami) zwołuję :
LXI SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO na dzień 28 marca 2024 roku na godz.9.00, która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie (sala narad – pok. Nr 1 – parter).


Proponowany porządek obrad sesji :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sztutowo w 2024 roku”
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Sztutowo w 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sztutowo w 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania
rodziny w Gminie Sztutowo na lata 2022-2024” za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na 2024 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2024-2027.
12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
14. Zakończenie obrad.


                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                           dr Marcin Owsiński