• Czwartek, 18 kwietnia 2024

  • Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza

  • Font Icon

Sesja Rady Gminy Sztutowo – 29.02.2024

                                                                     OGŁOSZENIE
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz.40 ze zmianami) zwołuję : LX SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO na dzień 29 lutego 2024 r na godz.8.00, która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie (sala narad – pok. Nr 1 – parter).


Proponowany porządek obrad sesji :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli poczatkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo na 2024 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sztutowo na 2024 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych: Kąty Rybackie, Kobyla Kępa, Łaszka, Sztutowo, Groszkowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 394/3 o pow. 2,3205 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00047541/1 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 394/4 o pow. 1,4372 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00047541/1 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 382/160 o pow. 0,0177 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00049191/6 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sztutowo a Gminą Miasta Gdańska w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Gdańska realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj” w latach: 2024, 2025 i 2026.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sztutowo za 2023 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy Gminy Sztutowo z Gmina Stegna w celu realizacji projektu pn . „ EKO MIERZEJA – Innowacyjne kosze Uliczne Na Mierzei Wiślanej ” .
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na 2024 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2024-2027.
19. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
20. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
21. Zakończenie obrad.
                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                         dr Marcin Owsiński