• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

Sesja Rady Gminy Sztutowo – 4.08.2023

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
 (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 40 ze zmianami) zwołuję:
LIV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 04 sierpnia 2023 r. na godz. 9:00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Sztutowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Sztutowo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej 501 na terenie Gminy Sztutowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 162 m 2 stanowiącej cześć działki nr 311/3 położonej w Sztutowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 188 m 2 stanowiącej cześć działki nr 311/3 położonej w Sztutowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej Nr 207 położonej w Kątach Rybackich.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej nr 72/1 położonej w Groszkowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 1,5 m 2 stanowiącej cześć działki nr 349/4 położonej w Sztutowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 934 m 2 stanowiącej cześć działki nr 495/2 położonej w Kątach Rybackich.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej nr 25/9 położonej w Grochowie Drugim.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 92 m 2 stanowiącej cześć działki nr 311/3 położonej w Sztutowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 42,9 m 2 stanowiącej cześć działki nr 311/3 położonej w Sztutowie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 531 o pow. 0,0152 ha obręb Kąty Rybackie dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00048165/8 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/543/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztutowo w latach 2023 – 2027″.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sztutowo.
20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztutowie.
21. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2023- 2026.
23. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
24. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
25. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

Projekty uchwał:

https://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2023/07/punkt-5-projekt-uchwaly-wniosek-o-zmine-granic.pdf

https://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2023/07/punkt-6-projekt-uchwaly-zmiana-granic-Gminy-Sztutowo.pdf

https://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2023/07/punkt-7-projekt-uchwaly-przystanki.pdf

https://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2023/07/punkt-8-projekt-uchwaly-dzierzawa-dz.Nr-311.3-o-pow.-162-m-2.pdf

https://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2023/07/punkt-9-projekt-uchwaly-dzierzawa-dz.311.3-o-pow.-188-m2.pdf

https://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2023/07/punkt-10-projekt-uchwaly-dziarzawa-dz-Nr-207.pdf

https://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2023/07/punkt-11-projekt-uchwaly-dzierzawa-dz.-Nr-72.1.pdf

https://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2023/07/punkt-12-projekt-uchwaly-dzierzawa-dz.-349.4-o-pow.-15-m2.pdf

https://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2023/07/punkt-13-projekt-uchwaly-dzierzawa-dz.-Nr-495.2.pdf

https://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2023/07/punkt-14-projekt-uchwaly-dzerzawa-dz.-Nr-25.9.pdf

https://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2023/07/punkt-15-projket-uchwaly-dzierzawa-dz.Nr-311.3-o-pow.-92-m2.pdf

https://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2023/07/punkt-16-projekt-uchwaly-dzierzawa-dz.-Nr-311.3-o-pow.-429-m2.pdf

https://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2023/07/punkt-17-projket-uchwaly-sluzebnosc.pdf

https://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2023/07/punkt-18-projekt-uchwaly-program-gospodarowania-zasobem-mieszkaniowym.pdf

https://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2023/07/punkt-19-projket-uchwaly-regulamin-wynagradzania.pdf

https://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2023/07/punkt-20-projekt-uchwaly-zespol-interdyscyplinarny.pdf

https://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2023/07/punkt-21-projekt-uchwaly-zmiana-w-budzecie.pdf

https://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2023/07/punkt-22-projekt-uchwaly-WPF.pdf