• Niedziela, 03 grudnia 2023

  • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • Font Icon

STK

Sztutowskie Towarzystwo Kulturalne

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku w dniu 29 września 2004 r. otrzymało osobowość praną oraz tytuł Organizacji Pożytku Publicznego.

Celem działania organizacji jest: realizowanie zadań sfery pożytku publicznego poprzez inicjowanie, tworzenie  i realizację programów kulturalno – społecznych  na rzecz lokalnego rozwoju, a  w szczególności: zachęcanie i wspieranie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i rozwijaniu życia kulturalnego i społecznego, budowanie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców, integracja  i aktywizacja społeczności lokalnej, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji wśród mieszkańców Gminy, dążenie do stworzenia Gminnego Ośrodka kultury, tworzenie możliwości aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, popularyzacja dorobku kulturalnego regionu, promocja twórczości miejscowych artystów, upowszechnianie sztuki wśród dzieci i młodzieży, wyrównanie szans dla dzieci  i młodzieży wiejskiej w dostępie do edukacji, propagowanie i promocja rekreacji, turystyki, agroturystyki, kultury fizycznej i sportu, działania ekologiczne oraz ochrona środowiska naturalnego regionu, promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej Gminy Sztutowo, partnerstwo z władzami wszystkich szczebli i placówkami kulturalno – oświatowymi, przyczynianie się do zmniejszania bezrobocia, rozwijanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy mieszkańcami Gminy a regionami partnerskimi Żuław oraz dawnymi mieszkańcami regionu, działalność na rzecz integracji europejskiej, promocja wolontariatu, stwarzanie warunków dla powstania nowych produktów.