• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

13 września 2022 r. jest dla naszej Gminy wyjątkową datą. Po 18 latach uchwaliliśmy dokument o strategicznym dla nas znaczeniu, który otwiera drogę na dalszy rozwój gminy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, bo o nim właśnie mowa, to dokument o specyficznym charakterze. Mimo, że wyznacza politykę planistyczną gminy, sam nie jest aktem prawa miejscowego, czyli nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych, które są wydawane na podstawie planów miejscowych.

Do czego więc jest nam potrzebne studium?

Otóż studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznacza kierunki rozwoju gminy w perspektywie najbliższych dekad. Jego ustalenia koncentrują się na najważniejszych kwestiach, kluczowych dla rozwoju gminy. Studium służy do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej, a zapisy w nim zawarte wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców. Od niego zależy gdzie w gminie pojawią się nowe tereny przeznaczone pod zabudowę lub czy i gdzie powstaną nowe ciągi komunikacyjne.

Jak to możliwe skoro studium nie jest aktem prawa miejscowego?

Studium jest dokumentem nadrzędnym wobec miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, to znaczy, że ustalenia nowych planów miejscowych muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w studium. Każdy nowy plan będzie powielał i uszczegóławiał zapisy zawarte w studium.

 

Procedura planistyczna zajęła nam ponad 2 lata ciężkiej pracy.

Tworzenie studium wymagało bardzo dobrego rozeznania i szczegółowych analiz naszej gminy, na podstawie których mogliśmy stworzyć diagnozę stanu istniejącego w gminie na różnych płaszczyznach m.in. środowiskowej, społecznej, technicznej, kulturowej oraz wyznaczyć na tej podstawie kierunki zagospodarowania terenu.

Przy opracowywaniu studium musiały być również wzięte pod uwagę zapisy dokumentów nadrzędnych, jakimi w tym wypadku są koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, strategia rozwoju województwa, plan zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategia rozwoju gminy.

Ważnym elementem procedury było również uzyskanie pozytywnych uzgodnień z odpowiednich instytucji, co też nie było łatwym zadaniem. Po wielu spotkaniach i zaciekłych dyskusjach doszliśmy do porozumienia ze wszystkimi organami uzgadniającymi.

Proces powstawania tego dokumentu pokazał również duże zaangażowanie mieszkańców, którzy aktywnie uczestniczyli w tym co się dzieje na każdym etapie i wnosili również swoje uwagi. Zaangażowanie i aktywny udział mieszkańców jest bardzo cennym elementem w procesie powstawania dokumentów planistycznych. Dzięki temu wiemy jaki są potrzeby mają mieszkańcy gminy, a także jesteśmy w stanie w łatwiejszy sposób dzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie planowania przestrzennego.

Pamiętajcie, że nie jest istotne tylko to co widzimy teraz patrząc przez okno, z balkonu czy ogrodu, ale także to, co będziemy mogli z tych miejsc zobaczyć w przyszłości. Dlatego mamy nadzieję, że udało nam się, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, sprostać oczekiwaniom i wyzwaniom przed jakimi staje nasza gmina.