• Niedziela, 03 grudnia 2023

 • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

 • Font Icon

ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może na wniosek podatnika:
 • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek wynikających z decyzji określającej ich wysokość na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy (lub odsetek na ostatni dzień złożenia zeznania, w przypadku niezłożenia zeznania w terminie),
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Aby ubiegać się o udzielenie ulgi należy złożyć:

1) wniosek,

2) załączniki tj.:
 

osoba prawna:

 • informację o sytuacji majątkowej firmy;
 • zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie wnioskodawca otrzymał
  w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go lat, albo  oświadczenia  o  wielkości tej pomocy  otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • informację o sytuacji majątkowej wnioskodawcy w tym sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 • inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie w sprawie;

osoba fizyczna:

 • informację o stanie majątkowym – oświadczenie majątkowe,
 • w przypadku braku uzyskiwania dochodów przez wnioskodawcę – potwierdzenie z PUP statusu osoby bezrobotnej (lub przedłożenie kopi dowodu pobieranego zasiłku dla bezrobotnych);
 • zaświadczenie z GOPS o udzielonej pomocy;
 • inne dokumenty składane na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:

– zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go  lat podatkowych,  albo  oświadczenia  o  wielkości tej pomocy  otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

– formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

 • informacja o stanie majątkowym – oświadczenie majątkowe,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go  lat podatkowych,  albo  oświadczenia  o  wielkości tej pomocy  otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • w przypadku umorzenia podatku –  informację o sytuacji majątkowej wnioskodawcy w tym sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 • inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie w sprawie.
Dokumenty należy złożyć do skrzynki podawczej Urzędu, poprzez platformę ePuap, bądź pocztą tradycyjną.
 
UWAGA! Zgodnie z obowiązującymi przepisami umorzyć można jedynie zaległości podatkowe.
 
DRUKI DO POBRANIA:
druk wniosek o odroczenie terminu płatności
druk wniosku o umorzenie
druk wniosku rozłożenia na raty
formularz informacji przedstawianych przy udzielaniu pomocy
informacja o sytuacji majątkowej firmy
oświadczenie majatkowe
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy deminimis
oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy de minimis w rolnictwie
oświadczenie o otrzymanej pomocy
oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie
wzór informacji składanych przez podmioty ubiegające sie o pomoc de minimis w rolnictwie
 
W razie pytań, bądź wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym kkornaga@sztutowo.ug.gov.pl