• Wtorek, 28 listopada 2023

  • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

  • Font Icon

UWAGA ROLNICY! Zgłaszanie szkód spowodowanych zjawiskiem suszy 2023

PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ NADAL BĘDZIE ZŁOŻENIE INDYWIDUALNIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/, jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą objęte zagrożeniem wystąpienia suszy.

Aby złożyć wniosek przez aplikację musisz mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane

  • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach,
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Szczegółowe informacje, czy w danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie link tutaj: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,2210052/. Kod terytorialny dla Gminy Sztutowo: 2210052.

Zgodnie z informacją podaną w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy w szóstym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2023 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -160 mm. W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w ww. szóstym okresie raportowania, IUNG Puławy stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski. Susza rolnicza występowała na terenie wszystkich województw.

W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo (nieobowiązkowo), aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, może zgłosić ten fakt do komisji w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania od 25 lipca 2023 roku do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy. Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zżęte nie będą szacowane. Szacunki przez komisje nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania.

Zgłoszenia w powyższym zakresie przyjmowane są na opracowanym druku wniosku dostępnym na stronie Gminy Sztutowo pod linkiem: WNIOSEK SUSZA 2023

Powyższy wniosek można złożyć w Urzędzie Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.

W przypadku pytań i wątpliwości osobą do kontaktu w sprawie suszy w rolnictwie jest Gabriela Danelska, pok. nr 13, tel. 55 247 81 51 wew. 610.

Do wypełnionego wniosku o szacowanie strat należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023, umowę ubezpieczenia upraw (jeśli była zawarta).

Do wypełnienia wniosku o szacowanie strat potrzebne będzie:

  1. Kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023.
  2. Umowa ubezpieczenia upraw – w przypadku gdy uprawy są ubezpieczane.
  3. Powinna być znana liczba zwierząt gospodarskich w rozbiciu na ich wiek.

BARDZO WAŻNE!

Wszyscy muszą złożyć wniosek przez aplikację „szacowanie suszy” do 15 października, aplikacja suszowa już działa, bez tego szacowanie komisji z Gminy nie będzie ważne.