• Czwartek, 13 czerwca 2024

  • Imieniny: Lucjana, Antoniego

  • Font Icon

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW 2024-2027

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku na podstawie art.168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r-Prawo
o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2023r. poz. 217 z póżn. zmianami ) zwrócił się z
wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027
W związku z powyższym podaje do publicznej wiadomości, że Rada Gminy Sztutowo przyjmuje
kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Malborku na kadencje 2024 – 2027. Rada Gminy
dokona wybory 3 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy : 2.
Ławnikiem może być ten, kto:
– posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
– jest nieskazitelnego charakteru,
– ukończył 30 lat,
– nie przekroczył 70 lat,
– jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
– posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Ławnikami nie mogą być :
– osoby zatrudnione w sądach powszechnych oraz w prokuraturze,
– funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i
wykroczeń,
– adwokacji i aplikanci adwokaccy ,
– radcy prawni i aplikanci radcowscy ,
– duchowni,
– żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
– Funkcjonariusze Służby Więziennej,
– radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gminy , których obszar jest
objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia i inne
organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii
politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję w latach 2024- 2027 upływa w dniu 29 grudnia 2023 roku.
Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty
jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. z 2011r. Nr 121, poz. 693).
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące
dokumenty:
– informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
– oświadczenie kandydata , że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie kandydata , że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także , że władza
rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej , w rozumieniu przepisów ustawy\ z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece
zdrowotnej ( Dz.U. z 2022r. poz. 2527) stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji
ławnika ,
– dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu
osobistego.
Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem
zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie lub inną
organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzającego wpis do
innego właściwego rejestru lub ewidencji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą
niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę
osób zawierającą imię( imiona) nazwisko , numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i
własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób. Osobę uprawnioną do składania wyjaśnień w
sprawie zgłoszenia kandydata, jest osoba , której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ( więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/krajowy rejestr-karny/ zwolnienie-z-opłaty- kandydatów -na -ławników
otwiera się w nowym oknie) oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub
zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa ( art.162 § 7 i § 8).
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na
ławnika.
Zgłoszenia kandydata na ławnika składa się do Rady Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 pok.
Nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach d 8.00 do godz. 15.00 .

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                      dr Marcin Owsiński