• Wtorek, 27 lutego 2024

  • Imieniny: Gabriela, Anastazji

  • Font Icon

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś jest dostępny do publicznego wglądu w terminie od 25 go października 2021 r. do 7 go grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej  Urzędu: www.umgdy.gov.pl (dokumentacja poniżej).

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 7 go grudnia 2021 r.:

  1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
  2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
  3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również – ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu   9 go listopada 2021 r. w sali konferencyjnej Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim o godz. 11.00.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu należy przesyłać na adres planymorskie@umgdy.gov.pl do dnia 5go listopada 2021 r.

Załączniki: