• Czwartek, 18 kwietnia 2024

  • Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza

  • Font Icon

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Sztutowo

zaprasza  do złożenia oferty na opracowanie:

„Aktualizacji projektu założeń do planu w zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sztutowo”

Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz termin wykonania.

Warunkiem prawidłowego złożenia oferty jest wykazanie przez oferenta, że wykonał co najmniej jeden projekt założeń do planu w zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, który został uchwalony przez radę gminy/miasta, potwierdzone referencjami.

Oferty należy składać do 9 grudnia  2011r., na niżej podany adres:

Urząd Gminy Sztutowo

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

Z dopiskiem:
„Aktualizacja projektu założeń do planu w zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sztutowo”.  Nie otwierać przed dniem 9 grudnia 2011r.

 

UWAGA:
 Niniejsze pismo wysyłane jest w celu rozeznania rynku dla tego rodzaju usług projektowych. Jeżeli podane w ofertach ceny za wykonanie opracowania będą przekraczały wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14000 Euro, to zgodnie z ustawą – prawo zamówień publicznych, na wykonanie tego zamówienia zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony. Termin udzielenia zamówienia zależy od zabezpieczenia środków w budżecie na 2012r. i przewidywany jest na styczeń 2012r.

 

 

Wójt Gminy Sztutowo

Stanisław Kochanowski