• Niedziela, 14 kwietnia 2024

 • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

 • Font Icon

Zapytanie ofertowe

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie na transport węgla kamiennego do składu węgla współpracującego z Gminą Sztutowo.

Ilość zamówienia: ok 25 ton jednorazowo

 1. Wykonawca zapewni przewożenie towaru samochodami umożliwiającymi załadunek węgla luzem na samochód samowyładowczy typu wanna/wywrotka o ładowności ok. 25 t netto dla jednego rodzaju węgla ( i/lub wielokrotność 25 t).
 2. Oferta powinna zawierać cenę transportu za tonę węgla z portu w Gdańsku do miejsca składowania w Gminie Sztutowo.
 3. Terminy dostaw dostosowane będą do możliwości magazynowych zamawiającego oraz uzależnione od harmonogramu awizowania dostaw przez spółkę PGE Paliwa. Szczegóły dotyczące dostawy będą uzgadniane pisemnie lub mailowo. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany kwoty vat w przypadku, gdy w okresie realizacji umowy dojdzie do zmiany stawki podatku vat.
 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność, w szczególności wagi (zgodnie z normami uzgodnionymi w umowie), przewożonego towaru oraz za prowadzenie i pośredniczenie w przekazywaniu dokumentacji wymaganej przez spółkę PGE Paliwa Sp. z o.o. do odbioru i dostaw węgla.

 

 1. Sposób rozliczenia:

Płatność nastąpi przelewem po wykonaniu dostawy i wystawienia faktury przez Dostawcę (14 dni).

 1. Kryteria oceny ofert:

 cena – 100%.

 1. Osoba uprawniona do kontaktu:

Paweł Jackowski, tel. 55 247 81 51 wew. 612, adres e-mail: pjackowski@sztutowo.ug.gov.pl.

 1. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 10.11.2022 r., godzina: 15.00.
 2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres:
  Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo lub przesłać e-mailem na adres: pjackowski@sztutowo.ug.gov.pl.
 3. Rozstrzygnięcie postępowania:
 • O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą elektroniczną (poczta e-mail), podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
 • Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do zakończenia i unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
 1. Załączniki: