• Czwartek, 18 kwietnia 2024

  • Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza

  • Font Icon

Zapytanie ofertowe – dokumentacja dla ul. Akacjowej

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 180011G dz. nr 96, ul. Akacjowa w Kątach Rybackich wraz z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 501 z drogą gminną nr 180011G, ul. Akacjową”

Zakres zadania został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Warunki wymagane od Wykonawców:

– złożenie oferty,

Termin realizacji zamówienia:

120 dni

Kryteria oceny ofert:

– najniższa cena

Osoba uprawniona do kontaktu:

sprawy procedury: Agnieszka Piórko, tel. 55 247 81 51 wew. 608, adres e-mail: apiorko@sztutowo.ug.gov.pl

sprawy merytoryczne: Barbara Suma, tel. 55 247 81 51 wew. 609, adres e-mail: czystepowietrze@sztutowo.ug.gov.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 14.07.2022 r., godzina: 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem, jakiej sprawy dotyczy na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo lub przesłać e-mailem na adres: apiorko@sztutowo.ug.gov.pl – z oznaczeniem w temacie wiadomości: „Oferta na dokumentację – Akacjowa ”.

Unieważnienie zapytania ofertowego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny.

Czynności po wyborze oferty najkorzystniejszej, zmierzające do podpisania umowy:

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą elektroniczną (poczta e-mail), podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Projekt umowy przygotowuje Zamawiający i przedstawia Wykonawcy do akceptacji.

Załączniki:

1) opis przedmiotu zamówienia

2) wzór oferty Wykonawcy

3) załączniki graficzne: Plan sytuacyjny drogi

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sztutowo do zawarcia umowy.

Robert Zieliński – Wójt Gminy Sztutowo

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

mapa_Akacjowa