• Środa, 29 listopada 2023

 • Imieniny: Blazeja, Saturnina

 • Font Icon

Zapytanie ofertowe – dostawy pelletu

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie na zakup i dostawę paliwa drzewnego – pelletu w workach po 15kg, Produkt winien spełniać wymagania określone normą DIN Plus dla granulatu drzewnego.

Dane techniczne pelletu:

 • wymiary: średnica – 6-8 mm
 • wilgotność do 10%
 • zawartość popiołu do 0,8%

Przewidywana ilość na dany okres: około 20 ton.

 • Warunki wymagane od Wykonawców:
 • Terminy dostaw dostosowane będą do możliwości magazynowych zamawiającego, zależnych od ilości spalanego paliwa (czynników atmosferycznych). Jednorazowo Zamawiający może przyjąć do 8 ton pelletu (3t do kotłowni w Sztutowie, 5t do kotłowni w Katach Rybackich), pakowanego w workach po 15 kg. Szczegółowe wielkości i terminy dostaw będą uzgadniane każdorazowo mailowo. Zamawiający wprowadza prawo opcji dopuszczając możliwość zwiększenia ilości zakupionego paliwa do 20% wskazanej powyżej łącznej ilości, uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych. W przypadku zwiększenia ilości, o których mowa powyżej cena zakupu nie może być wyższa niż cena wskazana w ofercie przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany kwoty VAT w przypadku, gdy w okresie realizacji umowy dojdzie do zmiany stawki podatku VAT.
 • Pellet dostarczany będzie na koszt Wykonawcy.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości, wielkości i terminów dostaw.
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
 • Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania ilościowego przedmiotu zamówienia w terminie 9 października  – 31 grudnia 2023 r.
 • Sposób rozliczenia: Płatność nastąpi przelewem każdorazowo po wykonaniu dostawy i wystawienia faktury przez Dostawcę (14 dni).
 • Termin realizacji zamówienia:

Okres październik – grudzień 2023 r.

 • Kryteria oceny ofert:  cena – 100%.
 • Osoba uprawniona do kontaktu:

Paweł Jackowski, tel. 55 247 81 51 wew. 612, adres e-mail: gczk@sztutowo.ug.gov.pl.

 • Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 4.10.2023 r., do godziny: 15.00.
 • Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo lub przesłać e-mailem na adres: info@sztutowo.ug.gov.pl.
 • Załączniki:
 • Formularz ofertowy
 • Projekt umowy

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sztutowo do zawarcia umowy i może zostać unieważnione w każdej chwili, bez podania przyczyny.

Do pobrania: