• Czwartek, 18 kwietnia 2024

 • Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza

 • Font Icon

Zapytanie ofertowe: Modernizacja kotłowni dla budynku ogólnoużytkowego oraz świetlicy w Kątach Rybackich

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Przedmiot zamówienia: Modernizacja kotłowni dla budynku ogólnoużytkowego oraz świetlicy w Kątach Rybackich, ul. Rybacka 41

Modernizacja polega na:

 • Demontażu istniejącego pieca z istniejącą instalacją (która okaże się niezdatna do dalszego użytku), wraz z wywiezieniem i utylizacją zdemontowanych wszystkich elementów;
 • Dostawie i montażu (wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. i uzupełnieniem elementów instalacji c.o. i c.w.u. w razie konieczności) nowego kotła o parametrach:
 • mocy 75 – 80 kW (wykonawca może zaproponować inny zakres mocy, jeżeli tak będzie wynikać z obliczeń powierzchni do ogrzania),
 • kocioł na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa,
 • kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska / brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska;
 • o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 (w odniesieniu do suchych spalin w temp. 0°C, 1013 mbar przy O2=10%)
 • z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym,
 • klasa efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
 • musi spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń minimum wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe
 • musi posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);
 • sprawność cieplna minimum 90%
 • czujnik pogodowy w zestawie
 • Parametry budynków do ogrzania:

Kubatura
budynek ogólnoużytkowy: 1771,10 m3
świetlica:  360 m3
Powierzchnia użytkowa
budynek ogólnoużytkowy: 402,57 m2
świetlica:  114,1 m2
Bilans zapotrzebowania ciepła:
budynek ogólnoużytkowy: 60,1 kW
świetlica: 15,3 kW
Nie jest konieczna dodatkowa moc do podgrzewu c.w.u.

 • Uruchomienie układu, pierwsze rozpalenie i przeszkolenie pracownika UG w Sztutowie w zakresie obsługi pieca
 • Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji na kocioł oraz na sterownik, w tym 3 bezpłatnych przeglądów w ramach tej gwarancji (po 1, po 2 i po 3 roku eksploatacji).
 • Zamawiający zaleca wizję lokalną istniejącej kotłowni przed złożeniem oferty.

Termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy.

Sposób rozliczenia:

Płatność przelewem po dokonaniu odbioru końcowego i wystawieniu faktury przez Dostawcę (14 dni).

Kryteria wyboru ofert:

 cena – 100%.

Osoba uprawniona do kontaktu:

Barbara Suma, tel. 55 247 81 51 wew. 609, adres e-mail: czystepowietrze@sztutowo.ug.gov.pl.

Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 20.07.2022 r., godzina: 15.00.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo lub przesłać e-mailem na adres: czystepowietrze@sztutowo.ug.gov.pl.

Rozstrzygnięcie postępowania:

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą elektroniczną (poczta e-mail), podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do zakończenia i unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

Załączniki:

Robert Zieliński – Wójt Gminy Sztutowo

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty