• Czwartek, 18 kwietnia 2024

  • Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza

  • Font Icon

Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Przedmiot zamówienia: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa dróg gminnych: ul. Kormoranów, części ul. Leśnej oraz części ul. Wrzosowej w Sztutowie
Warunki wymagane od Wykonawców:
– uprawnienia budowlane lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów, w specjalności drogowej bez ograniczeń,
– kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonania przedmiotowego zadania,
Termin realizacji zamówienia:
Maksymalnie 6 miesięcy – od zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych (planowane zawarcie umowy: lipiec/sierpień 2022), nie krócej niż do zakończenia wszystkich robót budowlanych (obejmuje także rozliczenie końcowe nadzorowanych robót budowlanych i w razie potrzeby uzyskanie pozwolenia na użytkowanie).
Kryteria oceny ofert:
– najniższa cena
Osoba uprawniona do kontaktu:
sprawy procedury: Agnieszka Piórko, tel. 55 247 81 51 wew. 608, adres e-mail: apiorko@sztutowo.ug.gov.pl
sprawy merytoryczne: Barbara Suma, tel. 55 247 81 51 wew. 609, adres e-mail: czystepowietrze@sztutowo.ug.gov.pl
Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 18.07.2022 r., godzina: 15:30.
Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem, jakiej sprawy dotyczy na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo lub przesłać e-mailem na adres: apiorko@sztutowo.ug.gov.pl – z oznaczeniem w temacie wiadomości: „Oferta na nadzór inwestorski – ul. Kormoranów ”.
Unieważnienie zapytania ofertowego
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny.
Czynności po wyborze oferty najkorzystniejszej, zmierzające do podpisania umowy:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą elektroniczną (poczta e-mail), podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Projekt umowy przygotowuje Zamawiający i przedstawia Wykonawcy do akceptacji.
Załączniki:
1) opis przedmiotu zamówienia
2) wzór oferty Wykonawcy

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sztutowo do zawarcia umowy.

Robert Zieliński – Wójt Gminy Sztutowo

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy