• Wtorek, 05 grudnia 2023

 • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

 • Font Icon

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ PELLETU

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie na zakup i dostawę paliwa drzewnego – pelletu w workach po 15kg lub 20 kg.

Produkt winien spełniać wymagania określone normą DIN Plus dla granulatu drzewnego.

Dane techniczne pelletu:

 • wymiary: średnica 6-8 mm
 • wilgotność do 10%
 • zawartość popiołu do 0,8%

Ilość zamówienia: 20 ton.

Dostawa powinna zostać zrealizowana jednorazowo. Szczegóły dotyczące dostawy będą uzgadniane telefonicznie lub mailowo. Zamawiający wprowadza prawo opcji dopuszczając możliwość zwiększenia ilości zakupionego paliwa do 20% wskazanej powyżej łącznej ilości, uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych. W przypadku zwiększenia ilości, o których mowa powyżej cena zakupu nie może być wyższa niż cena wskazana ofercie przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany kwoty vat w przypadku, gdy w okresie realizacji umowy dojdzie do zmiany stawki podatku vat.

Pellet dostarczany będzie na koszt Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości, wielkości i terminów dostaw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

 1. Sposób rozliczenia:

Płatność nastąpi przelewem po wykonaniu dostawy i wystawienia faktury przez Dostawcę (14 dni).

 1. Kryteria oceny ofert:

 cena – 100%.

 1. Osoba uprawniona do kontaktu:

Paweł Jackowski, tel. 55 247 81 51 wew. 612, adres e-mail: pjackowski@sztutowo.ug.gov.pl.

 1. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 19.08.2022 r., godzina: 15.00.
 2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres:
  Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo lub przesłać e-mailem na adres: pjackowski@sztutowo.ug.gov.pl.
 3. Rozstrzygnięcie postępowania:
 • O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą elektroniczną (poczta e-mail), podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
 • Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do zakończenia i unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
 1. Załączniki: