• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

Zapytanie ofertowe – zimowe utrzymanie dróg

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Przedmiot zamówienia :
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Sztutowo w sezonie zimowym 2022/2023 w zakresie:
1. Odśnieżanie dróg gminnych.

Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych każdorazowo na odrębne telefoniczne zlecenie przedstawiciela zamawiającego. Wymaga się, aby Wykonawca był gotowy do świadczenia usługi i rozpoczął pracę w ciągu 45 minut od telefonicznego zgłoszenia przez przedstawiciela zamawiającego.
Usługa odbywać się będzie wg podziału na 2 rejony, składające się na 2 części zamówienia :
Rejon I – tereny na północ od rzeki Wisła Królewiecka tj.: Sztutowo (bez ul. Sztutowska Kępa), Kąty Rybackie, Kąty Rybackie – Skowronki i Kobyla Kępa – łączna długość dróg ok. 23 km
Rejon II – tereny na południe od rzeki Wisła Królewiecka tj.: Sztutowo ul. Sztutowska Kępa, Grochowo Drugie, Łaszka, Płonina, Groszkowo, Groszkowo-osada, Grochowo Pierwsze i Grochowo Trzecie – łączna długość dróg ok. 16 km
Odśnieżanie dróg i ulic, jak również zgarnianie błota pośniegowego należy wykonywać obustronnie na całej jej szerokości oraz należy zapewnić odśnieżanie zatok, przystanków autobusowych, parkingów i placów w obrębie kościołów, cmentarzy, remiz i szkół, oraz wszystkich miejsc manewrowych służących do zawracania autobusów.
W przypadku wstrzymania akcji zimowego utrzymania dróg, możliwe jest wypłacanie Wykonawcy wynagrodzenia w formie dziennej stawki za każdy dzień postoju. Zamawiający nie przewiduje płatności z tytułu pełnionych dyżurów nocnych i dziennych i utrzymywania sprzętu i operatorów w gotowości.
Wznowienie akcji następuje z chwilą stwierdzenia takiej konieczności przez Wykonawcę w porozumieniu z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Gminy.

2. Warunki wymagane od Wykonawców:
W interesie Wykonawcy pozostaje zapewnienie takiej ilości sprzętu, która pozwoli mu wykonać usługę zgodnie z zaleceniami Zamawiającego (np. w przypadku awarii jednostki). Baza sprzętowa i miejsca zamieszkania operatorów sprzętu mogą być zlokalizowane wyłącznie w takiej odległości od rejonu działania, aby w wymaganym czasie (45 minut od zgłoszenia telefonicznego przez zamawiającego) możliwe było rozpoczęcie pracy.
W przypadku gdy oferent składa ofertę na dwa rejony, musi wykazać się posiadaniem (lub dysponowaniem) odrębnych pojazdów dla każdego z rejonów.
Po rozpoczęciu zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania swojej pracy na kartach pracy sprzętu. W kartach muszą być zapisy o godzinach i miejscu oraz zakresie pracy sprzętu.
Odbiór wykonanej usługi wymaga pisemnego potwierdzenia na karcie pracy sprzętu przez sołtysa wsi, w której odśnieżana jest droga lub pracownika Urzędu Gminy.
Zamawiający wymaga, aby przez całą dobę była możliwa łączność z Wykonawcą przy pomocy telefonów komórkowych. Zamawiający wymaga również, aby w czasie prowadzenia akcji możliwa była bezpośrednia łączność (tel. komórkowy) z operatorami sprzętu.
W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie z poleceniem, powinien zawiadomić o tym fakcie pracownika Urzędu Gminy celem ustalenia i wspólnego wytyczenia dalszych kroków postępowania dla odpowiedniego utrzymania bądź doprowadzenia do należytego stanu zaśnieżonych dróg.
Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej tych dróg, na których będzie prowadzona usługa oraz zapoznał się z warunkami związanymi z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy.

3. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swojej gotowości do prowadzenia zimowego utrzymania dróg od:
01 listopada 2022r. do 31 marca 2023r.

4. Kryteria oceny ofert:
Cena odśnieżania – 80 %
Wysokość opłaty postojowej – 20 %

Ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena odśnieżania” będzie obliczana zgodnie z wzorem:
ilość punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 80, gdzie
Cmin – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
Cbad – cena oferty badanej

Ilość punktów uzyskanych w kryterium „Wysokość opłaty postojowej” będzie obliczana zgodnie z wzorem:
ilość punktów badanej oferty = (Wmin / Wbad) x 20, gdzie
Wmin – najniższa zaoferowana opłata postojowa, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
Wbad – opłata postojowa oferty badanej

5. Osoba uprawniona do kontaktu:
Pan: Jacek Charliński tel: 55 247 8151 wew. 611
adres e-mail: jcharlinski@sztutowo.ug.gov.pl

6. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia:
19 października 2022 r. do godziny: 1500

7. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem, jakiej sprawy dotyczy na adres:
Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo

8. Załączniki:
a) Wzór oferty Wykonawcy
b) Projekt umowy
c) Wykaz dróg objętych zadaniem
d) Wzór wykazu wykonywanych prac

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sztutowo do zawarcia umowy.

Zapytanie ofertowe

Harmonogram odśnieżania

Umowa 2022

Wykaz-dróg-do-odśnieżania 2022

WZÓR oferty 2022