• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

Zgłaszanie szkód rolniczych związanych z suszą

Informujemy, iż  weszły w życie przepisy rozporządzenia  Rada Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1350), które stanowią podstawę prawną do powoływania komisji ds. oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1350.
 
W związku z powyższym po wpłynięciu wniosku do Wójta Gminy Sztutowo od producenta rolnego o powołanie komisji ds. szacowania suszy, Wójt wystąpi z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego w celu powołania komisji gminnej do szacowania szkód.
 
Wniosek o oszacowanie szkód musi zawierać:
1) imię i nazwisko, adres oraz numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz miejsce położenia gospodarstwa rolnego;
2) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego;
3) adres poczty elektronicznej producenta rolnego;
4) informacje o powierzchni upraw rolnych zgodnej z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym jest składany ten wniosek;
5) informację o procentowej wysokości szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w poszczególnych uprawach
6) informacje o liczbie zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie rolnym, a w przypadku gdy dany gatunek zwierząt jest objęty przepisami ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – zgodnej z liczbą zwierząt zgłoszonych do komputerowej bazy danych prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
7) informacje o kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku powstania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w produkcji zwierzęcej, w wysokości nieprzekraczającej wysokości szkód spowodowanych przez suszę w uprawach producenta rolnego na paszę dla bydła, świń, owiec lub kóz, wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, i wartości produkcji zwierzęcej.
 
Wniosek dostępny na stronie Urzędu Gminy Sztutowo:
 
https://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2023/07/Zgloszenie-szkody-w-gospodarstwie-rolnym.docx
 
Producent rolny ma również obowiązek złożenia wniosku za pomocą publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, która zostanie uruchomiona w drugiej połowie lipca br.
 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozszerzamy-pomoc-dla-rolnikow
 
W przypadku pytań i wątpliwości osobą do kontaktu w sprawie suszy w rolnictwie jest Gabriela Danelska, pok. nr 13, tel. 55 247 81 51 wew. 610.