• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

Sesja Rady Gminy Sztutowo- 28.09.2023

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz.40 ze zmianami) zwołuję :
LV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 28 września 2023 roku na godz.8.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)


Proponowany porządek obrad sesji :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej- działki nr 493 o pow.1122 m2, położonej w Kątach Rybackich.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej tj. działki nr 364/2 o pow. 0,0108 ha, położonej w obrębie Kąty Rybackie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Kątach Rybackich.
8. Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy
na okres 20 lat części nieruchomości, stanowiącej działkę nr 410/2 położonej w Sztutowie oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości tj. niezabudowanej działki nr 298/5 położonej w obrębie geodezyjnym Kąty Rybackie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej nr 276/1 położonej w Sztutowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub instalacji w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transport nieczystości ciekłych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sztutowo na 2023 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomościach zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2023- 2026.
18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
19. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
20. Zakończenie obrad.
                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                        dr Marcin Owsiński